Cornelis van der Wal

Tag: Kening Kees

 • Marcel Plaatsman oer ‘Kening Kees’

  No, sjoch ris oan: moaie wurden fan Marcel Plaatsman oer myn novelle Kening Kees. It boek dat boycott wurdt troch Tresoar-minsken en oare *kuch* gelearden. ‘Toen je op Twitter aankondigde Friese literatuur te willen lezen ried ik je “Kening Kees” aan, van Cornelis van der Wal, een typisch voorbeeld van zo’n boek waarin allerlei mensen…

 • Tiemersma syn apeboekje

  No sjoch ris oan. Wer ris wat oandacht foar myn novelle Kening Kees. Jelle van der Meulen neamt it boek yn in besprek fan de eardere Kim Yûng Ûn fan de de Fryske Literatuer, Koos Tiemersma. De man dy Kafka net yn it Dútsk lêst en noch nea fan Jan Arends heard hie. Ja minsken: sok…

 • Tresoar en NHL: boycott Kening Kees

  No, dat liket mar moai, 32 Fryske boeken op Lezen voor de Lijst. De fraach is fansels: hokker boeken hawwe de hearen/dames útsocht? Kening Kees stiet der fansels net by, dat is in anty-autoritêr boek, en dat kinne wy de skoalberntsjes net oandwaan. Bin alsa tige benijd nei de list fan titels. Hawwe Baas Teake…

 • Namme nije literêre priis is stellen

  No sa! Grut nijs! In nije literêre priis. Foar debuten. Hoefolle jild kriget de winner eins? De hear Willem Verf, sels ek in soarte fan skriuwer haw ik begrepen, is de grutte inisjatyfnimmer en hie der in praatsje oer by de Omrop. De Tammingapriis dus. Eh, mei ik wat freegje… is Willem Verf eins net…

 • Harje de bom (+updeet)

  Hee, wat aardich, fannemiddei is der in literêre Stedskuier troch Ljouwert. Ik soe der eins hinne moatte, sa tocht ik yn earste ynstânsje, neidat ik juster Pieter de Groot  syn rubryk Harje lies: ‘Ook als de schrijver negatief in het nieuws is gekomen, wordt dat niet verzwegen. Zo wordt bij de Grote Kerk verteld over…

 • De Broer fan Rêdbâd

  Yep, Knilles wie der ek by, by de presintaasje fan Rêdbâd fan Willem Schoorstra. Ik hie spitigernôch net genôch jild om it boek te keapjen, mar dat komt noch. Ade van der Wal, myn lang fermiste, mar no nei lang sykjen weromfûne Broer, hie in nijsgjirrige taspraak oer de skienis om de figuer fan Redbad…

 • Kening Feest

  Watsei? Nee, sirkwy.nl jout gjin antwurd op myn mails, gjin ekskuses ek. Ûnfatsoen en ûnferstân/ se rinne hân yn hân. Lykwols: it stikje is in pear tellen lyn oanpast. Moai sa, tankewol. Wêrom meitsje ik my no eins sa drok oer in amateuristyske flater dy’t grif net ferkeard bedoeld is? Dêr gean ik alteast fan út.…

 • Kening Mis

  Tsja, ik kin der ek neat oan dwaan minsken! Sirkwy/Tresoar slacht de planke wer hielendal mis. Sjoch it skermskot hjirûnder, mei myn kommintaar… Efkes op it plaatsje klikke. En skrikke.

 • Provinsje jout doelbewust deastek oan it skreaune (literêre) Frysk

  Lês dit: De in het Fries geschreven media Froeks-tv, Moanne, Ensfh/Farsk en de Afûk-uitgaven Heit en Mem dreigen in de gevarenzone te belanden. De provincie Friesland wil stevig bezuinigen. Volgens provincie-ambtenaar Tjerk Bottema zijn de gesubsidieerde Friese media ‘onderwerp van discussie.’ Er wordt rekening gehouden met het terugschroeven van het budget van 430.000 euro naar…

 • Yn it Frysk bekjeflaaiende skiep

  “Mar sa’n Loeks fynt dat in grut feest wurdich, want de man, dêr komt it op del, hatet de Fryske taal. Dat lykwols in, miende ik altyd, Frysksinnich man as Bartle Muller efter sa’n fint oanrint, kin ik mei myn ferstân net by. Oan de oare kant, trochtinkend, alles falt no op syn plak, want…