Tag Archives: Klaus Schulze

Yn de werhelling: Klaus Schulze, Bayreuth return

Ik wie mis!

Mei myn foarige bloch. Dat: ekskuses oan de belutsenen. Ik haw it blochke fuorthelle. Dus. Dit nei oanlieding fan de reaksje fan Edwin: ‘Neffens my bedoelt Abe net ús Kobus mar Wiko-Kobus. Dus hat it net folle mei de GJP te krijen, Cor. De opmerking oer in spesjaal nûmer…..lit mar.’

Klaus Schulze – Georg Trakl

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e4jrp7KePhk[/youtube]

Klaus Schulze: Bayreuth return

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F5RPLImqxFw[/youtube]