Cornelis van der Wal

Tag: Koos Tiemersma

 • De advyskommisje foar de GJ-priis 2021 + updeet

  In hiel lang stik oer de advyskommisje foar de Gysbert 2021 yn de provinsjale deiblêden hjoed. En dat wylst de gearstalling fan dizze kommisje noch hielendal net bekendmakke is. Op Fers2 wurdt steld dat de gearstalling  op de side fan ‘e Provinsje stien hat. Mar wêrom dan net efkes in screenshot makke? Ek hiel apart…

 • Koos Tiemersma skriuwt eroatyske roman!

 • Wêr is Durk syn € 5.000 bleaun?

  No, jim hawwe it al sjoen fansels, myn profesije wat de Gysbert 2015 oanbelanget is útkommen: de hear Koos T. hat him krigen. Moai foar de man. Wat, nammers, is der op ‘e hispel kommen fan de €5000,- foar oersettingen fan it oeuvre fan Durk van der Ploeg, de foarige winner fan de proaza-Gysbert? Fjouwer…

 • Gjin Boekefeest!

  Nee, ek dit jier gjin Boekefeest foar Knilles. Wy sille mei de Caravan nei it Djippe Suden (fan Fryslân)… En wa’t de Gysbert dit jier kriget… It sil my in woarst wêze. Ik doar nammers wol de foarsizzing te jaan dat it Koos Tiemersma wurdt. Nee, dat bespotlike pseudonym krij ik net út ‘e pinne……

 • Koos Tiemersma grypt wer neist de Nobelpriis!

 • Tiemersma syn apeboekje

  No sjoch ris oan. Wer ris wat oandacht foar myn novelle Kening Kees. Jelle van der Meulen neamt it boek yn in besprek fan de eardere Kim Yûng Ûn fan de de Fryske Literatuer, Koos Tiemersma. De man dy Kafka net yn it Dútsk lêst en noch nea fan Jan Arends heard hie. Ja minsken: sok…

 • Moaie slach slein!

  By de kringloop: The Larousse Encyclopedia of Music.  Hat nij tink wol in bytsje mear opbringe moatten as de €1,20 dy’t ik der fannemiddei foar betelle. Efkes opsocht: by bol.com € 54,99… Der leine ek op syn minst 5 eksimplaren fan Mind Games, it boekewikegeskink út 2007 fan Koos Tiemersma. Haw ik fansels net kocht. Ik…

 • Earm fiskje

  No, goede berjochten fen it muzykfront: wy spylje it ôflaske konsert dochs noch, begjin jannewaris, by Asteriks. Hâld dit blochke yn ‘e gaten, ik sil it wer alle dagen byhâlde. Hawwe jo it petear mei de grutte skriuwer en bestjoerder Koos Tiemersma al lêzen? De man sit noch altyd op syn stokhynderke, dat subsydzjes foar…

 • Exit Boun

  No minsken! It is my wat. Ik sit nèt yn it bestjoer fan it Boun. Sterker noch, ik haw it lidmaatskip opsein. En dat alles te tankjen oan frou Schotanus en de hear Tiemersma. As bestjoerslid hie ik mei dizze frou Schotanus gearwurkje moatten, om’t se û.o. de webside beheart. Tidens de gearkomste hie frou…

 • Soarte fan foarsitter

  No, sjoch ris oan: de hear Abe de V. hat it bloch fuorthelle mei myn privé mails. Ik haw lykwols fansels in kopy bewarre, en dêr geane wy gewoan fierder mei oan de slach, juridysk sjoen. Lês ek it grappich bedoelde blochke fan de, no noch, foarsitter fen it Skriuwersboun. Fansels, it stikje is yn…