Tag Archives: Koos Tiemersma

Mystery Bamy

Jim witte it faaks: ik bin drok oan it skriuwen. Komt hielendal goed. In moai helpmiddel haw ik altyd de idioom-side fan Eric Hoekstra fûn. Der hat neffens my ek sprake west om it as boekje út te jaan, mar dat sil de útjouwer wol gjin winst opleverje. En de idealen binne al wer eat […]

To skriuw or not to skriuw

Wat lês ik no yn de Ljouwerter Krante? Koos Tiemersma, de Lieder fan de Fryske Skriuwers is no ynienen sels ek wer skriuwer wurden! Hy sil syn boeken tenei allinnich digitaal útjaan. Oare jier komt der in nije roman út, sawol yn it Nederlânsk as it Frysk. En dat wylst er 08-01-2010 skreau: ‘Kryst 2009: […]

Ús Grutte Grize Oanfierder

Koos Tiemersma is de Grutte Lieder fan de Fryske Skriuwers. Dêrom fûnen in hiel soad minsken it wat nuver dat dizze Foarsitter fan it Skriuwersboun okkerlêsten oankundige net mear yn it Frysk publisearje te wollen. De man hie blykber te min kompliminten krige foar syn sûnder mis briljante boeken. Dat briljante, dat nim ik dan […]

Ynlogge op Koos

Ha goeie, dêr wie ik wer. Net dat ik fuortwest haw, mar der wie net folle te melden. Bin in ein opsketten mei de muzyk, ik begryp bepaalde digitale prosessen ynienen folle better. Ja, sa’t ik lêst al tsjin ien sei: myn brein mutearret noch altyd. Moat ik ek wat oer begrutlike keardeltsjes skriuwe dy’t […]

Dichtkeunst besmet by bobo’s

Earjuster haw ik se mar in mailtsje stjoerd, de minsken achter Boeken fan Fryslân. It foel my nammentlik op, dat der alhiel gjin dichtwurk ûnder it kopke ‘Alle boeken‘ te finen wie. Jo riede it fansels al: gjin antwurd, wylst ik dochs tige fatsoenlik wie yn myn fraachstelling. It hat der in soad fan wei […]

Grutte Lieder Tiemersma sensurearret Beppe Oppewal

De nijste publikaasje fan Duo von Däniken slacht oan by it grutte publyk. Ek It Nijs hie it filmke juster op har side setten. Lykwols, in pear minuten neidat de almachtige Koos Tiemersma, de Hearsker, de Grutte Lieder fan de Fryske Skriuwers de folgjende reaksje ûnder dit, folslein ûnskuldige ferske delkwattele: ‘Sûnt wannear lient It Nijs […]

Ramsey Bamy

Elkenien wit dat ik de Sineeske Kultuur heech haw. Bamy is it lekkelste iten dat der is. Mar… hie ik dan ek graach by de Boekebeurs yn Sjina west? No nee… Minskerjochten, witte jo wol… As ik bygelyks dit berjocht lês en dit berjocht… Wat in lefbekken, dy Ramsey Nassy en konsorten! Mar, wat oars, […]

Literêre prizen 2011, in Profesije

De Gysbert Japicxpriis giet nei Koos Tiemersma! De Fedde Schurerpriis giet nei Elske Kampen! De Obe Postmapriis giet nei Geart fan der Mear!

Mail oan it Skriuwersboun + updeet

Understeande mail ferstjoerde ik juster oan it Skriuwersboun. Ik haw neffens my al fjouwer kear in fersyk dien om my de ledelist ta te stjoeren. Dêr haw ik, as nagelnij lid fan it Boun, rjocht op. Sjoch hjir mar, ûnderoan de side. Lykwols: ik krij hielendal gjin reaksje, lit stean stean dy ledelist. It wurdt […]

Folgje de diskusje!

Op It Nijs. DIt skreau ik nei oanlieding fan in opmerking fan Koos Tiemersma, foarsitter fan It Skriuwersboun. “Eins wol wat apart hear, dy reaksje fan de hear Tiemersma. Hy wurket ommers sels mei oan it ferdwinen fan de Fryske taal mei’t er syn boeken net mear yn it Frysk, mar yn it Hollânsk skriuwt…” […]