Tag Archives: Koos Tiemersma

Koos, Snip en Snap

No, it is my wat. Foar it earst in boek fan Koos Tiemersma yn ‘e hûs. Tiemersma, eks- Frysktalich  skriuwer, mar nuver genôch dochs oanfierder fan de Fryske skriuwers, as foarsitter fan It Skriuwersboun, hat syn boek De Mjitte, dat no nuver genôch Ien is in swalker hjit, fergees beskikber steld om del te laden, […]

Succeservaring van eenen aap

Noch altyd de Moanne net goed lêzen, ik wit ek net oft ik meikoarten oan in djipdollend besprek takom. Moarn set ik hjir yn elts gefal it poëzijbesprek del, dat hjoed yn it Deiblêd ôfprinte is. Ik seach oars yn ‘e gauwichheid dat Arjan Hut syn nije bondel by de AFÛK útkomt, dat wie oars […]

Griene Leafdesbrieven

Noch lang net klear mei it op ‘en nij ynrjochtsjen fan de laptops. Moatte noch hiel wat GB’s oan samples en vst-plugins ynstallearre wurde. Mar net alles tagelyk, it hoecht net sa hastich, en de boaze bûtenwrâld sit der net op te wachtsjen. Moai oars dat der wer in tige aktive Fryske blogger bykommen is. […]