Cornelis van der Wal

Tag: Koperative Utjowerij

  • Diskette iten

    No minsken, myn nije bondel is de doar út. Nee, net mei de diskette ferstjoerd hear… Ik neam noch mar efkes gjin titel… Dat betsjut oars net dat ik neat mear te dwaan haw…De literatuer hâldt gjin skoft, no. Jo hawwe fansels al myn wurk yn ‘e hûs… Sa net: hjir kinne jo myn twadde…

  • ‘Sinnestriel op it Offermês’ stiet online

    Ik fûn fannemiddei in âld diskette, mei dêrop myn twadde bondel ‘Sinnestriel op it Offermês´. It hie doe noch de titel ‘Frysk bloed en ûfos’ en wie noch mei WP 5.1 skreaun. Ik haw der in PDF fan makke. Jo kinne it dellade. En lêze. Koperative Utjouwerij 1997. Omslach Anne Feddema.   Hjir klikke Of op…

  • Koperative €-tekens

    Ja, noch tige drok mei skriuwen, mar it sjit aardich op. Disipline, in wurd dêr’t  ik oars wat allergysk foar bin, mar no moat it. En ik fyn it ek net slim. Nijsgjirrich berjocht by Henk van der Veer, ek sitearre op ensafh. Dus de Koperative Utjowerij bestiet yn feite noch. Ik haw dat brief…