Cornelis van der Wal

Tag: Kristus Pavlov

 • No foar € 10,-: Kristus Pavlov

  Drok dwaande mei myn nije bondel. mar fan myn foarige bondel ‘Kristus Pavlov’ leit hjir noch in steapeltsje op de hoannebalken. No foar € 10! Dat, wês der gau by! Hjir bestelle, en dus gjin 15, mar 10 Eury oermeitsje. Tige tank. Dus.

 • Pavlov mei leafde

  Juster haw ik lang om let de doku ‘Boeken mei leafde‘ besjoen. Fryske boeken wurde hjir lyksteld mei Fryske romans, is myn net objektive yndruk. Ik seach ek dat myn Kristus Pavlov foar de helte fan de priis ferkocht wurdt. Neffens my by Van der Velde, dat is hjir om ‘e hoeke, Ik sil it…

 • No sa, dy hat der àl ferstân fan

  Klaas van der Hoek yn de Moanne: ‘En hoe hie myn listje derút sjoen as ik kieze kinnen hie út de groslist yn stee fan de shortlist? Op de groslist steane ommers ek noch – ik doch mar in greep – Granytglimkes fan Elmar Kuiper, De trektocht fan Albertina Soepboer en Kristus Pavlov fan Cornelis van der Wal…’  

 • Couperinstrjitte 29

  Heden, wurdt Knilles ek al nostalgysk, of mei oare wurden in âld mantsje? Juster wer ris yn de strjitte west dêr’t ik fan myn 3e oant begjin 20e jier wenne haw. Dêrfoar yn Dronryp, mar dêr wit ik neat mear fan. Al yn Ljouwert berne hear! Dat ik mei my wol wol in echte Liwwadder…

 • Bamy Pavlov

  Jo freegje fo fansels al in moai skoft ôf: hoe is it no mei de diskutabele ynteraksje op Facebook tusken it sjuerylid fan de Gysbert Japiqkcxspriis Jantsje Post en priiskandidaat Abe de Vries? No, dy is stoppe. Jantsje fynt de berjochten fan Abe net mear leuk. Wy meie oannimme dat frou Post op de fingers…

 • Besprek Kristus Pavlov troch Michel Dijkstra

  Opnommen yn ensafh nû. 6, jiergong 3. Klik hjir foar de side mei reaksjes en besprekken nei oanlieding fan  Kristus Pavlov. Der binne noch wat unike eksimplaren fan dizze dichtbondel te keap by de auteur, dy’t jûn rys yt, mei in soarte fan ham-tsiis saus

 • Noch in pear te keap!

  Se binne hast fuort. Mar der lizze noch in pear bondels Kristus Pavlov te wachtsjen op in nije lêzer. Hjirneist (rjochts) kinne jo in unyk eksimplaar bestelle. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YwvSWEx13T4&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Besprek FD Kristus Pavlov (wer in bytsje oanpast)

  Sjoch dêr: in papagaaibesprek fan Abe de Vries. Dat moat resinsint hjitte tsjintwurdich… Ynterpretaasjes dy’t nearne op slaan… De suggestje dat ik ‘Jezus smoare wol’ is yn feite in skandelike opmerking. Ek ûnbegryplik dat it Deiblêd soks pleatse wol.

 • Earste besprek Kristus Pavlov

  Troch Eppie Dam. Stiet op de spesjale side hjirboppe. Mar hjir klikke kin ek.

 • We got him!