Cornelis van der Wal

Tag: Kulturele Haadstêd

 • Kulturele Haadstêd toant har wiere gesicht: anty Frysk

  Hiene jo dit al lêzen? ‘De angst voor het vreemde en zelfs het benepene is nog niet uit Friesland en Leeuwarden verdwenen, zo viel uit het betoog van de cultuurdiva op te tekenen. Ook het lompe kwam aan bod in de vorm van Friezen die weigeren Nederlands te spreken in gezelschap van niet-Friezen. Waarom doen…

 • Anna Tilroe mut fut!

  Anna Tilroe docht wat artistyks by de Kulturele Haadstêd 2018. Eat mei fonteinen. Anna Tilroe hat wat op Fryske keunstners tsjin, dy hawwe neffens har in tige beheind artistyk ynsicht, se kinne allinnich mar mar Fryske eagen sjen. Dat, se komme net oan bod wat de KH18 oanbelanget. Anna Tilroe moat mar gau wer nei Hollân ta,…

 • Nij logo Kulturele Haadstêd!

 • Kultureel bakje

  No sjoch ris oan, Ljouwert wurdt Kulturele Haadstêd. Dat hat fansels alles te krijen mei it feit dat Knilles wer yn syn bertestêd wennet. Nee, grapke fansels, mar ien as -dêr hast him wer- Abe de Vries mient al dat er heechstpersoanlik ferantwurdlik is foar dizze útferkiezing. It wiene krekt figueren as Abe en loftfytser Henk…

 • Geveltsjestamppot

  Ah! Hy bestiet dus dochs noch: de Nijsbrief fan KH2018. Ik bin útnoege om stamppot te iten oare wike moandei. No hie ik juster krekt stamppot hân thús, mei woarst en útbakte spekjes en ik kin der noch wol trije kear fan ite. Ik haw it yn it resinte ferline wolris hân oer de rol…

 • Formidabel bakje

  It is oars tige rêstich om Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018 hinne! Wat stêkt dêr efter? Ik fertrou it net. Ris sjen, hawwe se no dat basis bidboek einlings ris yn it Frysk oersetten? En wêrom sitte de och sa kulturele mantsjes en wyfkes eins net op Facebook? Of is dat te dreech, technysk sjoen? Fragen!…

 • KH18 nimt it Frysk net serieus

  Ik wit it, ik fal yn herhelling. Mar ik ûntkom der net oan. It giet, foar de safolste kear, oer de Kulturele Haadstêd 2018. En, foar de safolste kear: wêrom wurdt de Fryske taal wer op in twadde rangsplak delsetten? Set no yn op it Frysk as bepalende, en aparte faktor foar Ljouwert! Dan wurdt…

 • Diskusje oer KH18 op de Omrop

  Diskusje op de Omrop oer de Kulturele Haadstêd! Fan likernôch 1:03 ôf. Teiltsje derby? http://www.omropfryslan.nl/audio/buro-de-vries-fan-snein-1-april-2012 Ik hear dat de bidbookkommisje net meiprate woe. Tsja….      

 • Sensuer fan Kulturele Typstra’s

  Heden, it is my ek wat, skreau ik juster foar de feroaring ris wat freonliks oer de side fan http://www.2018.nl/ helje se ynienen in hiel soad krityske reaksjes fuort! Ek dy fan my, mar ik haw him noch: ‘Wêrom stiet der gjin wurd Frysk op dizze side? Wy binne hjir twatalich, witte jo wol.’, sa skreau ik. No…

 • Kultuer? Hin? Watte?

  Dus, Henk Keizer is oan kant skood by KH18. Dat waard tiid. Mar wat krije wy dêrfoar yn plak? Neu Jocco, fansels hoechst gjin kulturele eftergrûn te hawwen jong, nearne foar nedich. En Frysk prate, dat hoecht ek net, hear. Stjonkfabrykjes delsette is fansels folle wichtiger. It feit allinnich al om ien dy’t neat fan…