Cornelis van der Wal

Tag: Lân fan Taal

 • Pieter de Groot: Lân fan Taal, allinne mar in Hollânsktalige oankundiging

  ‘Grif stilte foar de stoarm, dy’t Lân fan Taal hjit en yn 2018 oer Fryslân raze sil? Ien fan de ûnderdielen dêrfan is de saneamde Taalkaravaan, dy’t allerhanne festivals en eveneminten oandocht en dêr’t sneon al in foarpriuwke fan te sjen en te hearren west hat op de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. Op de webside fan…

 • Lân fan Taal: Frysk komt op Jan-Poepsplak

  Ja, jo sille wol tinke: dy Knilles is allinnich mar dwaande mei Lân fan Taal. No, dat falt wol ta, ik bin benammen literêr aardich warber, mar út en troch wurd ik wer konfrontearre mei it feit dat by de digitale meiwurkers fan Lân fan Taal it Hollânsk op it earste plak komt, en it…

 • Lân fan Taal: jo binne in taalplysje!

  Oernommen fan Twitter:  

 • Lân fan Taal kin net Frysk skriuwe (diel safolle)

  Lân fan Taal… It liket langer in bespotlike fertoaning te wurden, hjir by ús om ‘e hoeke. De Lân fan Talers meie net oer Fryske poëzij en kinne gjin Frysk skriuwe. Dat lêste bewize se no ek wer. Om jin dea te skamjen! It Nederlânske WIJ wurdt yn it Frysk WY en net WE! WE is…

 • Lân fan Taal: Fryske dichters?

  Ofrûne tongersdei (01-06-2017) wie der yn it Ljouwerter Neushoorn in dichtersjûn, dy’t ûnder oaren troch ‘Lân fan Taal’ organisearre wie. Ik sitearje Jacob Haagsma yn de LC de oare deis: ‘Daar was geen woord Frans bij. Ook geen Fries trouwens; de hele avond was exclusief eentalig Nederlands. Dat lijkt nogal te botsen met de inzet…

 • Lân fan Taal kin gjin Frysk skriuwe

  Sykje de flaters! Wy binne grutsk op Lân fan Taal!