Cornelis van der Wal

Tag: leeuwarder courant

 • Besprekken Elmar Kuiper

  Besprekken Elmar Kuiper 2017-… fan Frysktalige poëzij yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, ôfkomstich út it argyf fan de Leeuwarder Courant. Klik hjir Yn de linker kolom fan myn haadside steane noch mear argivearre poëzijbesprekken.

 • Ynstjoerd brief nei L.C. (net pleatst…)

  The Passion? It is net gebrûklik dat in skriuwer mei in ynstjoerd stikje reagearret wannear’t syn boek yn de krante besprutsen wurdt. Ik meitsje in útsûndering foar it besprek dat Eppie Dam oan myn dichtbondel Wolf yn harnas wijd hat (Freed 16-12). Dam kin it grutste part fan myn bondel net neikomme, dat mei noch…

 • Flauwe nasy

  In nij weblog, altyd moai, no. Nee dus. ‘De AyO-tún: inkijkjes in het leven van Akademy-promovendi.’ Dochs tige spitich dat dizze promovendi gjin Frysk skriuwe kinne of wolle. Dat sille de ‘gelearden’ grif in taaltsje fine om op del te sjen, se hawwe de selde mentaliteit as de redakteur fan de Ljouwerter Krante Philipus van…

 • Frysk Deiblêd: gjin kultuer online

  Jim witte dat ik de Ljouwerter krante opsein haw. Temin Fryske kultuer en sa. En as jo dit artikel lêze dan giet jo alhiel de grize oer de grouwe. Ja, it stiet op It Nijs, dêr komt ek noch wolris wat bestekliks op. (It liket der op dat dy geweldige kartoonist dien kriget nammers). Ik…

 • Tromp mei fakaansje

  Moaie resinsje, jawis, alwer in Frysk boek besprutsen yn de Ljouwerter. Dat komt faaks om’t de kollum fan Pieter de Groot der net ynstiet om’t er mei fakaansje is. Ja fakaansje, sa stiet it it ôfprinte. Sa stie it der ferline wike ek al yn. Wie tink noch net ien opfallen. Wêr haw ik it…

 • Identitêre Rommert

  No, sjoch ris oan: dochs in Frysktalich boek besprutsen yn de Ljouwerter krante. Rommert Tjeerdsma syn ‘Ferliezers’ kriget 3 fan de 5 stjerren fan besprekker Doeke Sijens. In sitaat út it besprek: ‘De bedoeling fan de skriuwer sil west ha om it mei dit boek no ris foar de ‘ferliezers’út de oarloch op te nimmen. Joaden,…

 • Grinzer propaganda yn de LC

  Jim witte it faaks noch wol: ik haw myn abo op de Ljouwerter Krante opsein. Op 1 July is it oer. De reden is it ferlies fan it Fryske karakter fan de krante. Neffens my wurde der gjin Frysktalige boeken mear besprutsen, alteast net yn de Freedsbylage. En ôfrûne sneon hiene wy wer in foarbyld…

 • Frysk abo + Updeet

  ‘De #LC wordt steeds minder Fries. #Freed En kinderboeken bespreken ze zelden. Wil ik zo’n krant nog wel? *denkt aan overstap*’. Dat is in tweet fan skriuwster Hanneke de Jong. Yndied, ik skreau it earder ek al… Stean wier yn bestân om myn abo op te sizzen. Ek net in soad Frysk yn it Frysk…

 • Grinzer Courant?

  It wurdt hieltyd mâlder by de ‘Ljouwerter’ Krante. Hjoed in pagina’s grutte bylage oer de Grinzer Universiteit. Wat moatte wy Friezen hjirmei? Wat kin ús dy Grinzers skele? Dit komt net goed, dat wik ik jo.  

 • Sfear te snijen by redaksje NDC

  Dit komt út tige betroubere boarne, mar ik kin gjin nammen neame, dat begripe jo grif. De sfear op de redaksje fan de NDC Mediagroep is neffens dizze boarne striemin. Grinzers en Drinten nimme de baantsjes oer fan de Friezen en stelle har tige heechhertich en arrogant op tsjin de oarspronklike redaksjeleden fan de Ljouwerter…