Tag Archives: leeuwarder courant

Cafeetje Kroes

No, einlings is it safier: de Ljouwerter Krante hat hjoed oandacht bestege oan de Dichtersjûn, oare moarn hjir yn Snits. Se hawwe it lykwols oer in ‘cafeetje in Sneek’. Dat sil dan wol in *kuch* humoristyske ferwizing nei in ferske fan drs. P. wêze, want Café Vellinga kinne wol sa’n 300 man yn, perfoast gjin […]

Gênante, vallende mannen, in een wonderbaarlijk evenwicht

Ha goeie. Wie jo dat ek al opfallen? Ik fyn it in bytsje sjenant om it der oer te hawwen. Se soene dochs better witte moatte. Mar ik moat it dochs registrearje, in oar docht it net. Ik haw it oer it resinsjebelied fan de Leeuwarder Courant, ek wol Ljouwerter Krante neamd. It is dêr […]

Oer op it Hollânsk

Ha goeie. Ik wit net oft ik der sels bywêze sil, want faaks moat ik dan spuie, en dat is net sa fatsoenlik, no, yn it iepenbier: mar no woansdei sille de Steaten ûnder oaren beslisse oer de takomst fan it skreaune Frysk. En, faaks wat dramatysk, mar sa lizze de saken, se beslisse ek […]

Petear Van der Ploeg online

Net faak hat in petear mei in Frysk skriuwer safolle reboelje opsmiten. Tink ik, want ik haw ek net alles lêzen. It like my dan wol in goed idee en set it efkes online, mar hoopje dat de LC net lilk wurdt. Mar dat wiene se dochs al. It is net hielendal perfekt skend, mar […]

Mail oan de Ljouwerter Krante

Bêste redaksje, achte hear De Vries, ik woe ris efkes by jim ynformearje wat oft de tafoege wearde is fan de sin :”De hear C. van der Wal fan Snits hie ôfsein, mar…” Ik doel fansels op it stikje oer it Boekefeest, pleatst op 04-09-2010, wierskynlik skreaun troch jim meiwurker Sietse de Vries, dy’t my […]

Lêste nijs: Knilles nèt op it Boekefeest!

FLST op ‘e knibbels foar de Hollanners

Op ‘e knibbels? Binne se Roomsk wurden? Dat lêste wit ik net, mar ik bedoel wat oars. It giet om dy Hollânsktalige ‘flyer’ dy’t it FLST fannemiddei as parseberjocht omstjoerd hat. Yn it Hollânsk dus, wylst it om Frysktalige boeken giet. It is ek sa slim nei te kommen, no, dat Frysk. “Deze roman is […]