Cornelis van der Wal

Tag: Lieven Bertels

  • Direkteur LF2018 oer it karakter fan de Friezen: It is neat en it wurdt neat

    Tsjong, de Belg Lieven Bertels, direkteur fan Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018 (of hoe’t it no ek mar hjitte moat), dy’t nammers in Goaisk aksint oanleard hat, mient de folksaard fan de Friezen te kennen. It is in tige arrogant mantsje, dat die al earder bliken. Kin dy man ek gau fuort? Hy mient ek dat…

  • Dizenige Lieven

    Lieven Bertels – hy skynt hjir in pear huzen fierderop te wenjen, mar ik haw him noch nea troffen – is artistyk lieder fan KH2018. Der stiet in petear mei de bêste man op de side fan de Moanne. De Moanne, mei Ernst Bruinsma as grutte roergonger, dy’t fynt dat ik gjin dichter bin, alteast…