Cornelis van der Wal

Tag: Liuwe Westra

  • Ons zijn zunig

    Sjoch ris oan, fjouwer boeken foar €3,00. By de Ljouwerter byb. En juster kaam ek it earste diel fan Liuwe Westra syn Tolkien-oersetting troch de brievebus. Fia Boekwinkeltjes, foar €10,00. Jûn ite wy by de snekber.

  • Grutte Pier Net oer de holle sjoen troch de Moanne + rektifikaasje

    Niiskrekt de nijste Moanne efkes trochblêde yn de byb, faaks moat ik dit nûmer mar ris oanskaffe, want der sit in tige nijsgjirrige bylage by oer de Fryske opera. Tige spitich dat skriuwer Liuwe Westra myn lytse elektroanyske opera Grutte Pier oer de holle sjoen hat! 🙂 REKTIFIKAASJE: De opera wurdt al neamd yn it…