Tag Archives: makaroany

Rients Knyflok

De freedsbylage fan de Ljouwerter Krante ris trochlêzen. Is dat eins net in bytsje oerdreaun om withoefolle (haw se net teld) artikelen oan Rients Gratama te wijen? Ik bedoel mar, it liket hast wol in hillichferklearring. It sil grif in aardige man wêze, en wat er makket is ek wol aardich, mar it docht my […]

Duo von Däniken grutte hit op YouTube!

No ja, foar Fryske begrippen dan. De Lettergek-útstjoering slacht behoarlik oan. Dy hiene jo noch net sjoen? Hjirûnder stiet er noch in kear. Makke yn opdracht fan it iennichste literêre tydskrift yn Fryslân: ensafh. En no sil ik wer fierder mei skriuwen fan proaza, en fannacht fierder mei in krystgedicht. Ik bin der net wis […]

Literêre fytstocht 10-07-2011

Drok mei allerhanne web-ynstallaasjes, dy ek noch goed foar de Fryske literatuer binne. Ja, it is wier. Mar hjoed dan ek wer ris in literêre fytstocht makke, troch ûnder oaren de Lemmer, it doarp fan Fedde Schurer. Hy wie net thús. En dêrnei troch Sondel, it doarp fan J.Q. Smink. Mar dy haw ik ek […]

Josse de Koe

It hâldt de gemoederen noch altyd dwaande: de lêzing fan Hylke Tromp. Neffens de oars tige wurdearre stjoerder.nl wie it in grut súkses: “De earste lêzing, troch Hylke Tromp, wie in grut sukses. Sasear sels dat der in bootleg opname op it weblog fan Cornelis van der Wal kaam te stean.” It stikje op Stjoerder […]