Tag Archives: Martinus Benders

Ik kin it net litte…

Fan de Facebook fan Martijn Benders: Nee, Abe de Vries. Grootse poezie en gekunstelheid, gezochtheid en knulligheid combineren niet. Je leest het er zo aan af, hier wou iemand die er weinig van kan een groots gedicht schrijven.http://www.tzum.info/2013/04/gedicht-abe-de-vries-het-mensendonker-v/

Wôld, Wôld, Wôld!

Sjoch ris oan, in spesjale opdracht foar Knilles, skreaun troch omke Friedrich! It stiet foaryn de nije dichtbondel Wôld, Wôld, Wôld! fan Martinus Benders. Keapje dy bondel – hiel sterk en apart!   Waarmje aanst in bakje iten op.