Tag Archives: Martsje de Jong

It Aapke & it Skoathûntsje

Wy hiene it, leave berntsjes, lêstlyn oer Facebook. Us Abe giet hjoed wer hielendal los op dat medium! En syn skoathûntsje, Martsje de Jong gûlt mei it wolfke mei… Knipp’n en plakk’n mien jong: Abe de Vries Tresoar wol op 10 septimber in jûn yn de Bres hâlde mei optredens fan foar de Gysbert nominearre […]