Cornelis van der Wal

Tag: Max Jacob

  • Kollum op ensafh: Max Jacob, in ynlieding

    Ha goeie, hjoed is der in nije kollum fan myn hân op ensafh.nl pleatst, hjirre: http://www.ensafh.nl/?p=43453

  • Ynterne soerkoal

    Jo sille wol tinke, hat dy Knilles neat mear te melden? It liket de Nachtrider wol! Is er net mear lilk op allerhanne autoriteiten? Jawis hear, noch altyd ferskriklik boas! Mar ek tige drok mei fan alles. Oer in pear dagen sjogge jo it resultaat. Bin fierders dwaande mei in stúdzje oer de Frânske dichter/skilder…