Tag Archives: Meindert Reitsma

‘Tiim Literatuer’ by Tresoar mei û.o. Meindert Reitsma

Der is as it my net mist noch neat nei bûten ta brocht, mar in lyts ûndersyk fan myn kant hat útwiisd dat der wurke wurdt oan in Tiim Literatuer by Tresoar. It Tiim wurdt laat troch Jelle Krol, en Meindert Reitsma skynt de nije Literatuerbefoarderer te wurden: Teake 2.0 alsa. Fierders makket Hilda Top […]

Brekkend: Fúzje Skanomodu en Fers2

It folgjende nijs krige ik justernacht fan in ynformant dy’t anonym bliuwe wol: ‘Nei petearen tusken de redaksjes fan digitaal literêr tydskift Fers2 (Abe de Vries en Friduwih Riemersma) en it ‘ynternettydskrift troch en foar jonge Friezen’ Skanomodu (Meindert Reitsma, Nienke Jet de Vries en Jan Ybema) is besletten de lapen gear te smiten. De nije […]

Foto’s Rink van der Veldepriis foar Anne Feddema

Efkes op de foto’s klikke foar in grutter byld.  

It Mienisme bestiet net!

It wie te ferwachtsjen: de ‘Mienisten’ fan Skanomodu sitte mei de mûle fol tosken, en witte net hoe’t se reagearje moatte op myn opmerking oer harren ‘nije beweging’. De konklúzje moat wêze: it Mienisme bestiet hielendal net. Der is gjin sprake fan in beweging. Reitsma hat it allegear optocht, mar kriget alhiel gjin meistanners. Jûn […]

reaksje op Skanomodu

Dit skreau ik as reaksje op in stik fan Meindert Reitsma op Skanomodu. Benijd nei it antwurd! Fan de redaksje: de takomst fan Skanomodu 2 reaksjes op “Reaksje op krityk” Pingback: Reaksje Meindert Reitsma op Skanomodu-stik Pier Boorsma | ensafh Cornelis van der Wal 8 jannewaris 2016 om 19:35 Reitsma hat it oer ‘in nije […]

Flau Mienisme

Nee minsken, noch hieltyd gjin agindapunten -pardon-  ‘agendapunten’ by Sirkwy.nl. Faaks kinne se dêr troch de glêdens net by de kompûter komme. En dêr betelje wy belesting foar! Skamje jim in bytsje boel! Wa’t him ek skamje moat, dat is de redaksje fan Skanomodu. Hja neame û.o. myn reaksjes op it Mienisme ‘flauwe stikjes‘. Wat […]

Y-Skrift: Resquat in pace

Ja, it hie sa moai wêze kind, it Y-Skrift fan Skanomodu. It sil lykwols net sa lang mear duorje en dan is it oer, en wurdt de side offline helle. Ik lies ôfrûne nacht Meindert Reitsma syn ‘essay’ ‘Skanomodu: in nije ympuls yn Fryslân, de opkomst fan in nije generaasje jonge Friezen.’  Pier Boorsma hat […]

Kalkmann

Heden, efkes weromkomme op myn blochke oer Durk syn €5.000 foar oersettingen… Ik lies krekt dat der meikoarten in Dútske oersetting fan Van der Ploeg syn ‘Reis nei de Kalkman.’ Meindert Reitsma op Facebook: ‘Van der Ploeg liet dit los fannejûn by Swalk.’ Ik haw bamy iten. Sit noch allinnich yn de karavaan yn Gaasterlaan.

Hasjys en in fruchtesapke

No, dat giet tige rap hear, dat lienen fan boeken fia it IBL. Ik koe it boek juster al ophelje. It giet nammers om Droge Trakl, in stúdzje nei de ynfloed fan drugs op de poëzij fan Georg Trakl. Hiel dreech te bewizen soks, tinkt my. Mar ek tige nijsgjirrich. Ik sil der aanst yn […]

Skanomodu: âlde wivepraat

No haw ik de oarspronklike tekst yn it Deiblêd net lêzen, mar my tinkt dat de ynhâld sawat itselde wêze sil as yn dit artikel. De tekst wie my earder ûntkommen. Ik sitearje Skanomodumantsje Remco van der Leeuw: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear te sjen nei de kant fan meartalichheid […]