Cornelis van der Wal

Tag: Mienisme

 • Arrogant studintsje

  Foto efkes oanklikke ‘As skriuwtaal soe it Frysk ferdwine.’ LC-redakteur Asing Walthaus sitearret de *kuch* wittenskipper Han van de Velde. Dêr binne hielendal gjin arguminten foar, dat it Frysk net mear skreaun wurdt of wurde sil. My falt fierders de grutte arrogânsje fan de hear Jan Ybema op. Gjin Fryske romans lêze, om’t se net…

 • It Mienisme bestiet net!

  It wie te ferwachtsjen: de ‘Mienisten’ fan Skanomodu sitte mei de mûle fol tosken, en witte net hoe’t se reagearje moatte op myn opmerking oer harren ‘nije beweging’. De konklúzje moat wêze: it Mienisme bestiet hielendal net. Der is gjin sprake fan in beweging. Reitsma hat it allegear optocht, mar kriget alhiel gjin meistanners. Jûn…

 • reaksje op Skanomodu

  Dit skreau ik as reaksje op in stik fan Meindert Reitsma op Skanomodu. Benijd nei it antwurd! Fan de redaksje: de takomst fan Skanomodu 2 reaksjes op “Reaksje op krityk” Pingback: Reaksje Meindert Reitsma op Skanomodu-stik Pier Boorsma | ensafh Cornelis van der Wal 8 jannewaris 2016 om 19:35 Reitsma hat it oer ‘in nije…

 • Flau Mienisme

  Nee minsken, noch hieltyd gjin agindapunten -pardon-  ‘agendapunten’ by Sirkwy.nl. Faaks kinne se dêr troch de glêdens net by de kompûter komme. En dêr betelje wy belesting foar! Skamje jim in bytsje boel! Wa’t him ek skamje moat, dat is de redaksje fan Skanomodu. Hja neame û.o. myn reaksjes op it Mienisme ‘flauwe stikjes‘. Wat…

 • Krisis by Skanomodu?

  Lit ik begjinne mei de konstatearring dat ik it Y-Skrift fan Skanomodu in waarm hert tadraach. Nee, dat Mienisme fyn ik hielendal neat, bûltsjeblazend suertsjepraat, mar fierders steane der geregeld tige nijsgjirrige bydragen yn dit digitale tydskrift. Of moat ik stiene sizze? Ommers, de lêste bydrage is fan 25-09-15… It is no 29-09-15. Der wurde…

 • Hasjys en in fruchtesapke

  No, dat giet tige rap hear, dat lienen fan boeken fia it IBL. Ik koe it boek juster al ophelje. It giet nammers om Droge Trakl, in stúdzje nei de ynfloed fan drugs op de poëzij fan Georg Trakl. Hiel dreech te bewizen soks, tinkt my. Mar ek tige nijsgjirrich. Ik sil der aanst yn…