Tag Archives: NDC

Grinzer Courant?

It wurdt hieltyd mâlder by de ‘Ljouwerter’ Krante. Hjoed in pagina’s grutte bylage oer de Grinzer Universiteit. Wat moatte wy Friezen hjirmei? Wat kin ús dy Grinzers skele? Dit komt net goed, dat wik ik jo.  

Sfear te snijen by redaksje NDC

Dit komt út tige betroubere boarne, mar ik kin gjin nammen neame, dat begripe jo grif. De sfear op de redaksje fan de NDC Mediagroep is neffens dizze boarne striemin. Grinzers en Drinten nimme de baantsjes oer fan de Friezen en stelle har tige heechhertich en arrogant op tsjin de oarspronklike redaksjeleden fan de Ljouwerter […]