Cornelis van der Wal

Tag: oasis

  • Waka mei soere biten

    Juster nei Ljouwert ta fytst, en letter ek wer werom… Ik haw in Geheim Petear hân, mei in Dichter (û.o). Wat stie der allegear op de mp3 spiler? Yn elts gefal tefolle om it allegear te beharkjen. dêrfoar is Ljouwert net fier genôch. Wat my bot ôffoel wie Oasis, troch de tiid ynhelle, mei’k wol…