Tag Archives: Obe Postmapriis

De tûke sjoernalisten fan It Nijs.frl

Haha, ja, it binne tûke sjoernalisten, de minsken fan ItNijs.frl.! Myn ‘protest’ tsjin it feit dat Geart fan der Mear net op ‘e shortlist fan de Obe 2016 stie wurdt alhiel serieus nommen… Dit is yn elts gefal de einstân fan myn poll:   Moai oars dat de oare Geart de priis wûn hat! Mar […]

Nij: alternative poll foar de Obe Postmapriis 2016

Jo kinne stimme, lofts boppe op de startside. De net al te deskundige sjuery hie Geart fan der Mear oerslein, dat ik haw syn oersetting fan David Copperfield sels tafoege.