Tag Archives: patat

De Hillige List

Heden, de List fan Tsien Fryske Boeken is bekend wurden. Wat moatte wy hjir no wer fan fine? Der sitte in pear moaie boeken by, Elmar, Hidde en Elske K. bygelyks. Mar wat moat dy âlde shit fan in Brolsma en Van Houten? En, jo fiele him al oankommen: wêrom gjin Knilles? Ik sit hjir […]

Aai mei tomaat

Ut tige betroubere boarne hearde ik dat de moasjes fan it Skriuwersboun (sjoch juster) net yn stimming brocht binne, der is allinnich meidield dat de oprop fan it Boun ûntfongen is en dat se it trochstjoerd hawwe. Faaks hellet dat krantestik wat út. Foar de goede oarder: ik stean yn dit stik fan saken hielendal […]

Al wer in foarsizzing goed

Sei ik it juster net? De sjuery fan de #twicht wedstryd hat in Hollânsktalich gedicht útsocht, fan toenwasradio. No, fan herte lokwinske! Dochs spitich dat de sjuery myn oangripende: O Tresoar jou my dy spjelde ik sjong fan bosk en fjilden allinnch mar om mei dat ding te stekken yn de kontsjes fan ús Fryske […]

Petear Boekekast Online

Ha goeie, ik haw it petear fan fannemoarn online setten, it is hjir te finen! Jûn hin yn reade wyn mei patat.

Waka mei soere biten

Juster nei Ljouwert ta fytst, en letter ek wer werom… Ik haw in Geheim Petear hân, mei in Dichter (û.o). Wat stie der allegear op de mp3 spiler? Yn elts gefal tefolle om it allegear te beharkjen. dêrfoar is Ljouwert net fier genôch. Wat my bot ôffoel wie Oasis, troch de tiid ynhelle, mei’k wol […]