Tag Archives: Pieter de Groot

Pieter de Groot: Lân fan Taal, allinne mar in Hollânsktalige oankundiging

‘Grif stilte foar de stoarm, dy’t Lân fan Taal hjit en yn 2018 oer Fryslân raze sil? Ien fan de ûnderdielen dêrfan is de saneamde Taalkaravaan, dy’t allerhanne festivals en eveneminten oandocht en dêr’t sneon al in foarpriuwke fan te sjen en te hearren west hat op de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. Op de webside fan […]

Pieter de Groot: side Tresoar doalhôf

No, sjoch ris oan, Pieter de Groot hat ek stevige krityk op de nije side fan Tresoar. Dêr haw ik ik ek al it nedige oer skreaun. Sitaat út de LC: ‘Gjin kwea wurd oer de nije útris fan de Tresoar- webside, mar de tagonklikens kin better. Yn de âlde ferzje koene jo op de […]

Ferneamde Friezen by presintaasje bio Ab Visser + updeet

Dichter, blomlêzer en filosoof Pier Boorsma en Pieter dwers de Groot binne spot by de presintaasje fan de biografy fan Ab Visser. Neffens my komt Pier ek yn dat boek foar, of hat de sensuer wer taslein? Updeet: It stoute keardeltsje Peppelenbos woe net dat ik dy foto hjir delset, dat ik haw him ferfongen […]

It Aapke kin net lêze

No hie ik my sa foarnommen net mear oer Aapke de Vries te skriuwen. Mar ut mut. Wat wie dat in om te spuien larmoyant stikje fol selsbeklach… Us Aapke wol út Fryslân wei, elkenien wol ús Aapke pleagje en dat wylst er sels nea ien kwea docht… Mar Aapke de Vries hat noch mear […]

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

Harje de bom (+updeet)

Hee, wat aardich, fannemiddei is der in literêre Stedskuier troch Ljouwert. Ik soe der eins hinne moatte, sa tocht ik yn earste ynstânsje, neidat ik juster Pieter de Groot  syn rubryk Harje lies: ‘Ook als de schrijver negatief in het nieuws is gekomen, wordt dat niet verzwegen. Zo wordt bij de Grote Kerk verteld over […]

Minder Dwers? + updeet

No, dat is moai, dat Knilles sa’n ynfloed op de media hat.  Dat is net allinnich moai, mar ek terjochte. Wêr haw ik it yn ‘e goedichheid oer? No, en de tsjetterders dy’t my folgje, op Twitter dus, dy wisten it al: it nuvere berjocht dat juster op de side fan Omrop Fryslân stie, mei […]

Moanne fan it nuete Boek

Jawis, ik bin der noch! En ik hâld der net mei op hear, it bloggen, dat giet troch oant ik der by delfal… Moaie reklame foar ensafh yn de Leeuwarder Courant fan hjoed. Pieter de Groot ferwiisd nei de diskusjestikken op Poadium. Teake Oppewal blaast him op as in pod, sa skriuwt Pieter. Dy earme […]

Pieter Massenet

No sa, ensafh hat efkes fakânsje! Dat wol sizze, it nijs, de aginda en de blogfragminten wurde gewoan byhâlden. Of komme jo noait op dy side? Dan doge jo net. In sterke Dwers fan Pieter de Groot oer de flapdrol Henk Keizer, de… ja, wat is it eins? Lês Piter syn stikje sels mar, yn […]