Cornelis van der Wal

Tag: Piter Yedema

  • By Tresoar, 28-11-14

  • De fine fleur fan de Fryske Literateur

    Ik hie noch wat foto’s oer fan myn reportaazje fan ôfrûne snein. It soe skande wêze om dy net efkes sjen te litten. Ik jou mar gjin kommentaar by de plaatsjes. Better fan net. Klik op de foto’s foar in grutter byld. Wy hawwe nasy iten.          

  • Foto’s Alde Meuk

    Heden, hie’k net mear oan tocht: ik haw ferline wike ek noch wat foto’s makke by de ‘Alde Meuk’.    

  • Opklearre kat + updeet

    Heden, ik wurd neamd yn de redaksjonele kollum yn de nije Moanne. En de kat ek. Nee, alwer gjin besprekken yn dit blêd, dat oars grif yn te nimmen is, mar dy fan ferline kear fûn ik better, mei û.o. in treflik stik fan Piter Yedema oer Hölderlin. Ik wie hjoed efkes yn de Haadstêd…