Tag Archives: prei

Buchmesse: skriuwers witte fan neat

Wat ik no wer heard haw… It komt út tige betroubere boarne, mar dy boarne jou ik leaver net priis. Fan 9 oant 13 Oktober wurdt de Frankfurter Buchmesse hâlden. Der sille ek Fryske skriuwers hinne, sa’t jo witte. En jo witte ek dat de kar fan Alpita de Jong net by elkenien yn goede […]