Cornelis van der Wal

Tag: Provinsje Fryslân

  • Finsters op Fryslân: Geveltsjefrysk fan de boppeste Planke

    Hoera, wer in nije Fryske side derby! O, wachtsje efkes…, nee allinnich de namme is Frysk: ‘Finsters op Fryslân.’ Dat komt, leave berntsjes, om’t it in projekt is dat mei KH 18 te krijen hat, en jim witte dat dy stoute minsken net safolle mei it Frysk te krijen hawwe wolle. No, kom dêr dan…

  • Literêr nijs: Provinsje Fryslân betellet subsydzjes net út

    Ut in betroubere boarne. Sa’t jo faaks witte stipet Provinsje Fryslân de útjefte fan Frysktalige boeken. Dat wol sizze, sa soe it moatte. Yn de praktyk blykt likernôch dat de Fryske útjouwers hiel lang wachtsje moatte op subsydzje. De efterstân is sa fier oprûn dat it de fraach is oft der dit jier noch wol…