Tag Archives: Psion 5mx

Ieuw wiuw wei!

No, lit ik ris wat posityfs skriuwe oer Tresoar! Ik wie dêr ôfrûne freed foar nije boeken, en seach ek foar it earst it risseltaat fan de ferbouwing. In hiel tal wurkplakken derby op de boppeseal, it sjocht der hiel moai út. My tinkt, dat Knilles dêr wol gauris sitte sil, want ik bin dwaande […]