Cornelis van der Wal

Tag: R.R. van der Leest

  • Boartersbûkje

    Earder dizze wike wer efkes by de kringloop (Estafette) sjoen. Wa’t noch net genôch Fryske boeken hat kin him/har dêr úttjirgje. Ik fûn dêr R.R. van der Leest syn Boartersbûkje 1909 en sextich en haw it bûkje oanskaft foar 0.50 €… Spitigernôch foel it boek hielendal útinoar doe’t ik it iependie… Hiel aardich hear dy teksten, al…

  • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

    Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…