Cornelis van der Wal

Tag: redbot

  • Hub fan pasta

    Jawis, it is wat switterich hjir op myn grutte souder yn it âlde sintrum fan De Hoofdstad, mar ik haw hjir in aircooler foar my oan it wurk, dat ik oerlibje it wol. Kyk es an, der is in nije eh… Hub oan it Frysk-digitale firmanent ferskynd: Redbot. Aardich betocht, dy namme, hear. It oertsjûget…