Tag Archives: Reinder Brolsma

Brolsma de doar út

De ôfrûne dagen drok dwaande west (en it is noch lang net klear) mei it útsykjen fan guod en benammen boeken dy’t meiferhúzje sille. Yndied, ik kom earne oars te wenjen, te witten by myn muze… Yn hertsje Ljouwert… Wat de boeken oanbelanget: ik haw regaad makke mei boeken dy’t ik dochs nea lêze sil […]