Tag Archives: Rely Jorritsma

Juf Junior

Ik lies niiskrekt fia it treflike literêre tydskrift ensafh.nl in nijsgjirrich blochke, fan in sekere Janneke de Boer. It gie oer de Rely Jorritsmapriis Junior. Wat my benammen opfoel dat wie de folgjende passaazje: ‘Sûnder dat Roelof en syn klasgenoaten it yn ‘e gaten hiene, wiene sy opjûn foar de Rely Junior priisfraach troch harren […]