Tag Archives: Ried fan de Fryske Beweging

Trije Suchten + Updeet: ensafh oernommen troch Fryske Akademy!

No woe ik fansels ek graach mei dit blochke op dy moaie *kuch* foarside fan de Fryske Beweging stean, dat ik skreau de Bewegers in mailtsje. Dêr komt hielendal gjin reaksje op, lit stean dat se myn blochke dêr selsette. Sucht. Al like prachtich *kuch*! is de side fen it Skriuwersboun. Mar dy wurdt neffens […]

Ried fan de Fryske Beweging kin net staverje en is ûnbeskoft

Heden, jo skriuwe ris wat oer de minne stavering yn de tweets fan de Ried fan de Fryske Beweging. Wat jo werom krije: in grutte bek.