Cornelis van der Wal

Tag: Rimbaud

 • Arthur Rimbaud – Une biographie (1991)

  In tige nijsgjirrige film oer it libben fan Arthur Rimbaud. http://www.ubu.com/film/rimbaud_bio.html

 • “Total Eclipse”

  Rimbaud en Verlaine. Net alhiel slagge, dizze film, mar al tige nijsgjirrich…

 • Pasta mei suertsjes

  As ik nei bûten sjoch, dan sjoch ik Yndianen, Oktopussen, Heksen! En nee, it is gjin delirium, mar de Kermis. Neist de doar. Oan de iene kant tige gesellich, mar dy k*tmuzyk… No ja, it begjint freed pas. Bin alwer mei in Rimbaud-boek dwaande, ek fanwege de research. Dit is em. Net ûnaardich. Fierders kin…

 • Illuminations revisited

  De ôfrûne nachten bin ik einlings ris takommen oan it lêzen fan de oersetting dy’t John Ashbery makke fan Rimbaud syn Illuminations. Ik woe wolris dat myn Frânsk wat better wie. Jawis, ik soe it wol leare kinne, mar ja… Yn elts gefal liket it my ta dat Ashbery tige ticht by it orizjineel komt. De tekst…

 • Salade Illuminations

  Ah, dêr wie er al, it hat in skoftke duorre: De illuminations fan Rimbaud yn de nagelnije oersetting fan de Amearikaan John Ashbery. Bin hiel benijd, de earste yndruk is tige posityf. En it boek rûkt ek lekker. Mei Ashbery syn eigen poëzij kin ik noch net in soad begjinne, mar faaks komt dat noch.…

 • Bakje suertsjes

  Ja, al te stimmen west. De twifel wie grutter as ea tefoar, mar dan dochs op in partij stimd dy’t neat mei Den Haach te krijen hat. Ik jou de FNP dus it foardiel fan de twifel, no moatte se har stjonkende bêst al dwaan! Heden, ik kom ek foar yn ‘Red ons van de…

 • Rimbaud hat syn jierdei

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uCWS-Qho9ec[/youtube]

 • Doku Rimbaud

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KnN3m3eWbeY[/youtube]