Cornelis van der Wal

Tag: saté

  • Ljouwerter Krante jout romte oan Friezehater Peppelenbos

    Ja, sa is’t mar krekt, lês hjir mar… : ‘…en daarom kon Komrij in het Nederlands dichten en niet in het Fries. Gelukkig maar.’ Ik begryp wier net wêrom dizze anty-Fries de gelegenheid kriget en ferkundigje syn mislike praatsjes oer Fryslân en de Friezen yn in Fryske krante. Wat fine jo eins fan Coen Peppelenbos?…

  • FLST op ‘e knibbels foar de Hollanners

    Op ‘e knibbels? Binne se Roomsk wurden? Dat lêste wit ik net, mar ik bedoel wat oars. It giet om dy Hollânsktalige ‘flyer’ dy’t it FLST fannemiddei as parseberjocht omstjoerd hat. Yn it Hollânsk dus, wylst it om Frysktalige boeken giet. It is ek sa slim nei te kommen, no, dat Frysk. “Deze roman is…

  • Kulturele Kibbeling

    Niiskrekt in bakje bamy, in stokje saté en in grutte lûmpia iten, by Lekker Sneek. Hearlik mefrou, jo witte net wat jo misse. Ja, ik bedoel jo dêr, efter dat byldskerm, mei dat briltsje op. Ja, yndied, josels. Ja, ik sjoch alles, no. Gesellich dêr nammers. As ik aanst wer sin oan wat haw, dan…