Tag Archives: Simen de Boer

‘Samba yn Germania’ fan Simen de Boer

(sjoch dit blochke + de reaksjes) Achte drs. van der Wal, Ik haw it fers efkes opsocht en omstavere foar jo lêzers. It is in nuveraardich fers, it liket wol oft de hiele literêre skiednis fan begjin 20e ieu foarbykomt. It is spitich dat de Boer net mear skreaun hat nei de oarloch, hy hearde […]

Frysk Literêr Nijs

De plysje hat moandei oan it sykjen west nei de 86-jierrige dichter Simen de Boer út Oerterp. De man wie moandeitemiddei in bytsje yn de war fuortgien, yn de auto. De plysje skeakele Burgernet yn, mar dat smiet neat op. Tiisdeitemoarn is dúdlik wurden dat De Boer earne yn Dútslân weromfûn is. Syn famylje is […]