Cornelis van der Wal

Tag: SImke Kloosterman

  • Ynlogge by Simke

    No minsken, sûnt juster kin ik ek wer by myn liengegevens op de side fan Tresoar. As ik it goed begryp wie ik de iennige dy’t net ynlogge koe, mar it is no ferholpen. Lês ek it twadde diel fan myn feuilleton op ensafh.nl: Simke Kloosterman: De Nije Brieven. In Feuilleton (2) Jûn waarm iten.

  • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

    Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…