Cornelis van der Wal

Tag: sjampys

  • Trúkjes mei sjampy’s

    Ja, jo falle al in bytsje yn in swart gat, nei it foltôgjen fan in literêr projekt, lykas in dichtbondel. Tiid foar wat oars! Ik wurkje ek noch stadich troch oan in proaza-projekt fansels. Ferfelend is dan altyd de ôflieding dy’t Ynternet hjit… Aldergeloks binne dêr wol wat trúkjes foar. Sjoch hjir mar ris. En…

  • It Nijs swijt

    Dizze mail stjoerde ik fannemiddei oan it ynfo-adres fan Itnijs.nl. Hoessein jo? Nee, gjin reaksje krigen… Achte bewegers, jim hawwe it grif meikrigen: jim cartoons mei ‘grappen’ oer de resinte fleantúchramp hat foar in soad protesten soarge. Ien fan dizze ‘artistike’ kréaasjes hawwe jim yntusken fuorthelle. Dat is op himsels moai, mar ik wachtsje no…

  • Literêre fytstocht: Elske Kampen

    Ik haw de lêste wiken by moai waar de loop nei de Griene Stjer, dêr leit de dichter him del op it gers of sân en dûkt sa no en dan yn it hearlik koele wetter en fierders lêst er boeken en harket nei muzyk. No ja, de loop: fansels fyts ik dat eintsje. Om…