Tag Archives: Sjoerd Groenhof

Stipe foar Willem!

Ja, ik doch it ek. It sil wol dreech wurde, en ik bin bepaald ek net juridysk ûnderlein, mar hawar, it giet om in heger doel. En, om geëamel foar te wêzen: it is my ek hielendal net om de publisiteit te dwaan. Dy haw ik lêst (ek ûnbedoeld) al mei de kat krigen. It […]