Tag Archives: Sjoerd Janzen

Dichtersjûn

Ik soe krekt in lyts ferslachje skriuwe fan de dichtersjûn op de Janzenpleats, mar ik seach op de site fan Sjoerd Janzen al in stikje stean, dêr ferwiis ik hjirby nei. It wie oars in moaie jûn, sûnder wanklanken en gjin slaanderij. Wat my al opfoel dat wiene de lange ynliedingen dy’t de measte dichters […]

Sjoerd Janzen

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vfWG83rHfXM[/youtube]

Ideeënpizza

No, ik sil aansens de Snitsermar ris omfytse. Opskriuwboekje meinimme, want de proaza-ideeën binne hast net by te hâlden. Justernacht ek wer ris poëzij skreaun. Letter mar sjen oft it wat is. Stiet my by dat soks al it gefal is. En dan jûn poëzij yn de pleats fan Sjoerd Janzen. Ik kom yn frede. […]