Tag Archives: skanomodu

Reaksje Remco van der Leeuw

Ik krige  juster op Twitter fan Remco van der Leeuw dizze reaksje: It wie nei oanlieding fan dit blog. It is faaks wat omslachtich, en net foar elkenien te folgjen en reagearje fia Twitter, dat ik doch it hjir mar efkes. Van der Leeuw skriuwt: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear […]

Skanomodu: âlde wivepraat

No haw ik de oarspronklike tekst yn it Deiblêd net lêzen, mar my tinkt dat de ynhâld sawat itselde wêze sil as yn dit artikel. De tekst wie my earder ûntkommen. Ik sitearje Skanomodumantsje Remco van der Leeuw: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear te sjen nei de kant fan meartalichheid […]

Nijs! Fúzje Kistwurk en Fers2!

    Fan in betroubere ynformant. Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus, fan it eartydske Kistwurk en Abe de Vries en Friduwih Riemersma fan it yn problemen ferkearjende Fers2, sille tegearre in nij Frysk literêr tydskrift meitsje. Op dit stuit is de namme fan it tydskrift noch net bekend. Der sille fjouwer papieren nûmers yn it jier […]

EO’ers yn ‘e aow

Efkes oanklikke foar in goed byld Alsa de Ljouwerter krante fan hjoed. Ik haw it fan Facebook oernaam. No woe ik ôfrûne sneon ek graach it tekstboekje fan de lêzingen op it Sympoasium keapje, mar ik hie gjin cash by my. Ik bin oars tige benijd wat Reitsma ûnder persoanlike oanfallen ferstiet. Sitaten graach! Ik […]

It Y-Skrift fan Skanomodu: platfoarm foar oersaaie jongerein

Justermiddei, 28-03-2015, wie ik, as ûnôfhinklik blogger, oanwêzich by it ‘Sirkwy Sympoasium ‘Fryslân en de wrâld 2.0. Jonge Friezen mei kulturele ambysje’. Ik kin mis wêze, mar neffens my waard ik troch de lju fan Skanomodu wat mei in skean each oansjoen. Dat fansels fanwegen myn ‘ûnthulling‘ okkerlêsten fan harren Y-Skrift. Lykwols, hoe is dat […]

Side Skanomodu twatalich? + updeet

No sneon sil de nije side fan studinteferiening Skanomodu de loft yngean. Mar neffens my stiet it saneamde Y-SKrift al gewoan online. Niiskrekt hawwe se in Hollânsktalich artikel pleatst. Jawis, it giet oer it brûken fan it Frysk, mar wêrom dan sels gjin Frysk brûke? Wie it te dreech? Of wurdt hjir de drogreden brûkt: […]