Cornelis van der Wal

Tag: Skriuwersboun

 • Amateurisme Skriuwersboun slacht wer foar master op

  Nee, fansels doch ik net mei, oan dy Ferhalewedstryd. Ik wol neat mei dat Skriuwersboun te krijen hawwe fansels. Ik siet oars al mei in fraachke: hoe heech is dy jildpriis no eins? In tsientsje? Fiiftûzend? It stiet der net by. Hiel apart. Dit stiet op ‘e side fen it Boun: ‘De bêste trije ferhalen…

 • By krityk gjin opdrachten mear

  Ik sitearje Josse de Haan op Abe de Vries syn Facebook: 1. Ik krige in utnoeging fan it Skriuwersboun om mei bestjoerders en oare pommeranten yn desimber oan de mienskiplike trôch te iten – wurklist: de fraach beantwurdzje – wat moat it wêze ‘lân fan taal of lân fan talen’ (in linguïst hâldt in ynlieding).…

 • Diktatoriale stokbôle

  No, dat is my in tige nijsgjirrich stik, fan Abe de V. oer it Skriuwersboun. Abe hie oars in skoftke lyn al opsein as Bounslid, mar is blykber gau wer lid wurden, om dêrnei wer op te sizzen. De hear De V. syn bloch hat gjin sykfunksje, dat ik kin it berjcoht oer syn eardere…

 • Reboelje yn bestjoer Skriuwersboun!

  Heden, heden, it moat net mâlder! Ik parafrasearje hjirûnder in tekst dy’t my ûnder eagen kaam: Friduwih R. dielt mei: Op 16-1o-15 hawwe sawol de foarsitter, in trijetal bestjoersleden, de siktaris  en de oersetterswurkgroep, yn in gearkomste  fan it bestjoer har wantrouwen yn myn hanneljen as ponghâlder utere. It bestjoer bestiet út: Tryntsje van der Veer –…

 • Trije Suchten + Updeet: ensafh oernommen troch Fryske Akademy!

  No woe ik fansels ek graach mei dit blochke op dy moaie *kuch* foarside fan de Fryske Beweging stean, dat ik skreau de Bewegers in mailtsje. Dêr komt hielendal gjin reaksje op, lit stean dat se myn blochke dêr selsette. Sucht. Al like prachtich *kuch*! is de side fen it Skriuwersboun. Mar dy wurdt neffens…

 • Skriuwersboun sit sawat sûnder bestjoer. Update: Nee!

  Ja, it bestiet noch, it Skriuwersboun. Mar docht it ek wat? Neu, neat dat makket. Opheffe soe yn dit gefal it bêste wêze, tinkt my.   It Boun hat no ek noch mar twa bestjoersleden: amateurdichteres/sieleknypster Tryntsje van der Veer en oersetter/útjouwer Anne Popkema. De ynformaasje op harren side is wat dit oanbelanget net by…

 • Bestjoer Skriuwersboun wegeret op te stappen!

 • mislike koeke

  No minsken, ik haw al wer ien ôfpriisd eksimplaar fan ‘Pavlov’ ferkocht, te witten oan in âld bestjoerslid fan it Skriuwersboun. Nee, wy neame gjin nammen. Hy, want it is in hy, hie it ek noch efkes oer it mislike optreden fan frou Schotanus ferline jier. Hy hie der sels net by west doe… Mar…

 • Steven/Stefany Sterk

  Dêr hawwe jo it wer: de Fryske skriuwer moat in sakeman/frou wurde. Him/har ôffreegje oft der wol in merk is foar syn/har boeken. Allegear lytse Steven/Stefany Sterkjes wurde alsa. Dat hat Piter Boersma sein, ôfrûne wike by it Skriuwersboun. No sil ik dêr myn libbensdagen net mear ferskine, by dat steltsje weakdieren, dy Bûnsminsken bedoel…

 • Frou Schotanus op ‘e fingers tikke troch Skriuwersboun

  Ik spruts sneon yn Boalsert, by de bamy, ek noch efkes mei de nije foarsitter fan it Skriuwersboun, Hein Jaap Hilarides. Hein Jaap bea min ofte mear syn ekskuses oan foar it skandalige gedrach fan Elske Schotanus, op dy romrofte gearkomste. Neffens Hilarides hie de foarsitter, doe noch Koos Tiemersma, yngripe moatten. Dat is binnen…