Tag Archives: Skriuwersboun

Dwers protest

Heden, moai dat Pieter de Groot my yn syn  Dwers fan hjoed efkes neamt as ien fan de earsten dy’t yn ferset kommen is tsjin de ‘nije stavering’. Dat die ik op dit plak. Daam de Vries seach it swurk ek al rillegau driuwen. Oaren wiene hjir wat stadiger mei, mar hawwe no al in […]

In goed miel en in noflik petear

Ja hear, it is wer safier. De safolste alvestêdetocht. En dan no in literêren ien, betocht tocht de tige orizinele en kréative geasten fen… It Skriuwersboun. Jawis, itselde Boun dat yn alle talen swijt oer de staveringskwestje. Ruurdtsje de Haan skriuwt: ‘Om yn foarm te bliuwen bringt Tryntsje alle dagen in besite oan in Frysk […]

Kursus makaroany + updeet

‘Friese schrijvers moeten zich beter leren presente- ren. Hun voorleesbeurten zouden er aardig van opknappen. Vandaar: een heuse cursus. De kanonnen van de Friese litera- tuur zijn er niet, zaterdagmiddag in de bovenzaal van café Wouters in Leeuwarden. Voor hen is deze bij- eenkomst ook niet in de eerste plaats bedoeld. ,,Dy tinke faaks dat […]

Cornelis van der Wal grypt de macht by Skriuwersboun

 

Snert & misbaksels + updeet + noch ien

No, de strideraasje mei it Boun hat de krante ek helle. Sjoch hjir. Se meie wolris in nije foto fan Knilles meitsje, ik bin no in stik kreazer as doe. En no is it wier it doel en skriuw foarearst net wer oer al dy misbaksels lykas A. de V. en E.S. Ik hoopje dat […]

Exit Boun

No minsken! It is my wat. Ik sit nèt yn it bestjoer fan it Boun. Sterker noch, ik haw it lidmaatskip opsein. En dat alles te tankjen oan frou Schotanus en de hear Tiemersma. As bestjoerslid hie ik mei dizze frou Schotanus gearwurkje moatten, om’t se û.o. de webside beheart. Tidens de gearkomste hie frou […]

Soarte fan foarsitter

No, sjoch ris oan: de hear Abe de V. hat it bloch fuorthelle mei myn privé mails. Ik haw lykwols fansels in kopy bewarre, en dêr geane wy gewoan fierder mei oan de slach, juridysk sjoen. Lês ek it grappich bedoelde blochke fan de, no noch, foarsitter fen it Skriuwersboun. Fansels, it stikje is yn […]

Tiemersma goes PVV + Updeet

Heden ja, ik soe der hinne, mar troch alle drokte om myn ferhuzing hinne hie ik it hielendal fergetten: de Nijjiersgearsit fan it Skriuwersboun. Faaks ek mar better ek da’k der net by wie, want dy taspraak fan Koos Tiemersma, aldergeloks ôftredend as foarsitter fan it Boun,… Ik moat der fan spuie. Fuort mei de […]

Sop fan brune Skriuwers

No sa! It Skriuwersboun hat in nije side, sa ûnduts de altyd warbere reachmaster fan ensafh. En… it sjoch der net iens sa ferskriklike beroerd út. No, hoech ik it net mear te dwaan. Dus. Drok, benammen online, mei de Ljouwerter huzejacht. Ik stean al earne op nûmer ien… Efkes in offisjeel berjocht fan de […]

Koos Kafka

Dat wol oars net sizze dat ik Snits gjin moaie stêd fine soe! Ik haw hjir mei alle nocht wenne, oant dat dy ***ambtners mei harren ***-eftige plannen kamen. (SELSSENSUER) Mar no hiel wat oars: Koos Tiemersma, yn syn fermomming as Froon Akker, in tige nuver, net al te oantreklik pseudonym, is de lêste tiid […]