Tag Archives: sneekology

Fryslân is gjin stêd

Wat elkenien al wist is no ek ta it Provinsjaal Bestjoer trochkrongen: Fryslân is gjin stêd, mar in provinsje. Dêrom sil Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa wurde moatte yn 2018. Marrrr… it is noch net te let! Blaas de saak no mar ôf. No daliks. Wannear’t it al mei sa’n stupide flater begjint, dan rêst […]

Sosjale Moanne

Ik haw noch net nei ûnderen ta west om te sjen oft de nije papieren Moanne al yn de bus leit, mar de helte stiet al (fergees) op it net. Wit net oft ik diskear wer ris ien fan myn romrofte besprekken skriuwe sil. Ik wol der no yn elts gefal al in pear artikels […]