Tag Archives: snert

Omtrent het gedrag

Wy kliuwe wer wat by de wâl op. Komt hielendal goed. Aardige berjochten, hear. By de Omrop bygelyks: “De Fryske PVV-listlûker Max Aardema hat yn 2001, as plysjeman, in boeide arrestant slein. Dat wie yn Bakkefean. Likegoed wie dat foarfal dêr’t Aardema doe in jildboete fan 200 euro foar krige, foar de PVV gjin oanlieding […]

Fraksje snert

No, dat gie neffens my net sa min, dy radio. Oare kear wat lytse oanpassings. As it goed is, dan komt de útstjoering moarn online te stean. Haw in mailtsje nei de Steatefraksje fan de FNP stjoerd: Achte steatefraksje, graach woe jim miening oer de útspraken fan de hear Gerben Gerbrandy yn it Sneeker Nieuwsblad […]

Brune snert

No minsken, wer goed nijs fan it Frysktalige blochfront: Albertina Soepboer is wer úteinset mei har webloch! Fansels al daliks synjalearre troch it nea folpriizge tydskrift ensafh. No noch twitterje Albertina! Of Facebook, of Hives, of… Ik haw in skoftke op Facebook sitten, mar dat kostet my fierstenfolle tiid. Twitterje en blochje, ik haw dêr […]

Provinsje twingt de Moanne en ensafh ta fúzje!

Al earder publisearre (earne) op myn âlde weblog, mar doe as grapke. No is it bittere wierheid minsken! De Fryske oerheid wol sa min mooglik jild oan de Fryske literatuer ferskite. Alle jild giet nei it projekt om Kulturele Haadstêd te wurden, wylst elkenien dy’t in bytsje neitinke kin wit dat soks folslein ûnrealistysk is. […]