Cornelis van der Wal

Tag: soerkoal

 • By krityk gjin opdrachten mear

  Ik sitearje Josse de Haan op Abe de Vries syn Facebook: 1. Ik krige in utnoeging fan it Skriuwersboun om mei bestjoerders en oare pommeranten yn desimber oan de mienskiplike trôch te iten – wurklist: de fraach beantwurdzje – wat moat it wêze ‘lân fan taal of lân fan talen’ (in linguïst hâldt in ynlieding).…

 • Myn debút: “Plant”

  Wannear’t it ferhaal no krekt publisearre is, kin ik sa gau net neigean, mar hjirûnder stiet de brief út 1982, fan de Hjir-redaksje dat se “Plant” pleatse sille. Ik fûn him juster by it ferhúzjen. Net oeral mear goed lêsber, mar grif nijsgjirrich foar de *kuch* Knilles-watchers. Efkes op klikke. Haw stampot soerkoal iten.

 • Ynterne soerkoal

  Jo sille wol tinke, hat dy Knilles neat mear te melden? It liket de Nachtrider wol! Is er net mear lilk op allerhanne autoriteiten? Jawis hear, noch altyd ferskriklik boas! Mar ek tige drok mei fan alles. Oer in pear dagen sjogge jo it resultaat. Bin fierders dwaande mei in stúdzje oer de Frânske dichter/skilder…

 • Foar de skatkeamer fan Tresoar

  De Toshiba T1910, dêr’t hjir it measte op dichte wurdt. It dinkje typt hiel lekker en der komt in moai gûnzjend lûd út. Is nèt te keap! No ja… Biede mar dan! Jûn stamppot soerkoal mei gehakbal