Tag Archives: sop

Problemen mei stokbôle

Heden, hat de gryp my ek al te pakken. Oare jier dan dochs mar in pripke helde by dokter,  jo wurde in dei âlder, no. Oer syktes praat: hjirûnder myn yn 2009  makke klipke nei oanlieding fan de ôffalûne te Harns. Ik jou ta, it duorret wat te lang, it muzykje, mar it is noch […]