Cornelis van der Wal

Tag: spaghetty

  • 145 skriuwers minder om te lêzen

    Ik sil se net allegear opneame, se steane ûnderoan dit artikel. 145 skriuwers dy’t beswier meitsje tsjin de útrikking fan de Freedom of Expression Courage Award oan it Frânske satiryske tydskrift Charlie Hebdo. Hawwe dizze selde skriuwers ek protestearre tsjin it likwidearjen fan de redaksje fan Charlie Hebdo? Mislike lefbekken binne it. Se prate ymplisyt…

  • Horror Makriel

    No, dat is moai: Elmar Kuiper is nominearre foar de Cees Buddingh Priis. Jo witte wol, fan it potsje Marmite. Wurdt dat guod noch wolris iten? Ik mei it net alteast. Kuiper wie alris earder nominearre, foar de Fedde Schurer Priis, mar dat slagge doe net. Nee, eangje mar net, Fryske kollega Skriuwers, Knilles hat…