Cornelis van der Wal

Tag: spinaazje

  • Detlev von Liliencron: Poggfred

    Hy is tink in bytsje fergetten, Detlev von Liliencron, mar dat is net terjochte: Ich habe im Poggfred gelesen, diesem göttlichen Feuilleton von einem Epos, diesem leichtesten, glücklichsten, kecksten, freiherrlichsten Gebilde der modernen Literatur. (Thomas Mann, 1904) Lês hjir fierder. Jo sille net teloarsteld wurde. Mar… wachtsje, dat is ek sa, jo kinne gjin Dútsk lêze.…

  • Matras mei spinaazje

    No, dêr giet myn húsboel. Meikoarten te keap by de Estafette. Dat, Tresoar moat der mar op ‘e tiid by wêze, en josels ek. Want wa wol net op in echte Knilles-stoel sitte? Ik haw ek noch in âld, fersliten matras foar jim. Fergees op te heljen, oars giet it aanst nei de Myljeustrjitte. En,…