Cornelis van der Wal

Tag: Steven HP de Jong

 • Besprek Steven HP de Jong

  Steven HP de Jong: En de inket sil útrinne. It lêste poëzijbesprek fan Cornelis van der Wal foar it Friesch Dagblad.

 • Ut ‘De inket sil útrinne’, Steven H.P. de Jong

  yn ingelân kin altyd alles wêrom bart hjir noait wat wêrom wurdt perfester buma noait ris mei tony trapearre of hindrik algra mei tiny mulder of josse de haan mei piter van der mark sa net dwaande krije wy hjir noait in shakespeare It sil foar de jongere lêzerkes faaks wat in dreech gedicht wêze.…

 • Besprekken Dam bywurke

  Mei ‘En de inket sil útrinne’, fan Steven H.P. de Jong. Klik hjir.

 • Besprek de Moanne jiergong 9, nû. 4 (diel 1)

  Ja, wy moatte fierder. Der stiet in hiel kreas frommeske op de nije Moanne, soe se al ferkearing hawwe? It is Ola Mafaalani. Wa? Ola Mafaalani. No, dy mei fan my wol in 8.3 krije. Wat sifer soe Knilles fan Ola krije? Wa spilet ris foar relaasjekonsulint? Ik hie it der al earder oer, mar…